Beleidsmaatregelen tegen administratieve rompslomp

Frank Socquet

juridisch adviseur, UNIZO

Voor 50% van de UNIZO-ondernemers is administratieve rompslomp één van hun grootste bekommernissen. En men heeft gelijk. Uit verschillende toonaangevende rapporten blijkt dat de administratieve lasten zijn toegenomen en hoger liggen dan in de omringende landen. Dit heeft niet enkel een invloed op de ondernemerszin, maar minstens even belangrijk, ze zijn nefast voor de (internationale) competitiviteit van onze ondernemers.

UNIZO stelt daarom enkele concrete beleidsmaatregelen voor die er samen voor moeten zorgen dat de administratieve rompslomp structureel wordt afgebouwd.

Beleidsmaatregelen tegen administratieve rompslomp

De conditio sine qua non voor administratieve vereenvoudiging is dat het bovenaan de politieke agenda staat en het een brede basis krijgt in de regeerakkoorden. Alleen zo kunnen hervormingen effectief worden doorgevoerd.

Belangrijke successen kunnen worden geboekt via sectorale vereenvoudigingsinitiatieven. Door niet louter een bepaalde wetgeving, maar een sector in zijn geheel te analyseren, zullen veel verschillende knelpunten zichtbaar worden en kunnen belangrijke successen worden geboekt in de sectoren en doelgroepen waar het meeste nood is aan vereenvoudiging.

Een €1 erbij, € 3 weg-regel, zowel op regionaal als federaal niveau, moet erover waken dat administratieve lasten niet via nieuwe regelgeving opnieuw toenemen. Het idee: administratieve lasten voor een ondernemer kunnen gekwalificeerd worden als een kost. Welnu, elke euro extra/nieuwe lasten moeten worden gecompenseerd door minstens drie euro aan vermindering in bestaande lasten. Op die manier wordt de overheid verplicht om niet-regelgevende manieren te overwegen om beleidsdoelen te bereiken, actief op zoek te gaan naar betekenisvolle vereenvoudigingsinitiatieven en om grondigere impactanalyses uit te voeren, alvorens nieuwe regelgeving uit te vaardigen.

Administratieve vereenvoudiging draait ook om meer kwaliteitsvolle wetgeving. Impactanalyses moeten een sterkere plaats krijgen in ons beleidsproces. Dit kan mede worden ondersteund door de invoering van een regelgevingsagenda. Daar administratieve lasten ook hun oorsprong op Europees niveau kunnen vinden, moet België voortaan ook zelf impactanalyses maken van voorstellen van Europese wetgeving om zo de concrete gevolgen voor ons land in te schatten en dit mee te kunnen nemen naar de Europese onderhandelingstafel.

Tot slot moet ook van een betere publieke digitale dienstverlening (e-government) een prioriteit worden gemaakt. Door meer ambitie en betere interbestuurlijke samenwerking moet digitalisering ook effectief leiden tot vereenvoudiging. UNIZO pleit hier voor een digitaal ondernemersprofiel voor elke ondernemer over bestuursniveaus heen met de nadruk op diens customer journey en life events. Deze vraag ligt ook in lijn met de aankomende verplichtingen rond de European Single Digital Gateway die van e-government een belangrijk onderwerp zal maken gedurende de komende jaren. De nieuwe regering moet deze Verordening daarom aangrijpen als een kans om een prioriteit te maken van digitaliseringsprojecten en België een frontrunner te maken op het gebied van publieke digitale dienstverlening en daarmee ook haar aantrekkelijkheid aan te tonen als ondernemersland

Bekijk het gesprek met Frank

Met dank aan onze partners